Select Page
Якимишин Лілія Ярославівна

Посада: 

Професор кафедри промислового маркетингу

Науковий ступінь: 

доктор економічних наук

Вчене звання: 

професор

Посилання на особисту сторінку на сайті бібліотеки ТНТУ: 

https://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/ja/jakymyshyn-lilija-jaroslavivna/

Посилання на Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=PQeXPFMAAAAJ

Посилання на Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210964066

Посилання на ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-9321-7596

Освіта

У 1996-2001 рр. навчалася у Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю економіка підприємництва, спеціалізація – економіко-правове регулювання.

Професійні здобутки

У 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами в Ужгородському національному університеті.

У лютому 2009 року присвоєно вчене звання доцента.

У 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Логістична парадигма формування ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».

У лютому 2020 року присвоєно вчене звання професора.

Член робочої групи по розробці та удосконаленню освітніх програм спеціальності «Маркетинг» ОР молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії.

Гарант освітньо-професійної програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»

Досвід роботи

01.09.2002-31.08.2006 рр. – асистент кафедри маркетингу на виробництві, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

01.09.2006-21.08.2007 рр. – старший викладач, кафедри маркетингу на виробництві, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

22.08.2007-10.01.2018 рр. – доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя .

11.01.2018 р. – дотепер – професор кафедри промислового маркетингу,Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Наукова робота

Член спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування з правом присудження наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03. –  економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (категорія Б).

Опонування 9 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Керівник двох та виконавець чотирьох науково-дослідних робіт.

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібна та 20 колективних монографій, 46 наукових статей у вітчизняних фахових і міжнародних виданнях (у т.ч. 4 наукових публікацій у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science) та понад 50 робіт навчально-методичного характеру.

Приймала участь у роботі близько 70 наукових конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

Наукове стажування

2018 рік наукове стажування (120 годин) на тему: «Методологія викладання дисциплін, пов’язаних з цифровим маркетингом» у Суспільній академії наук у м. Лодзь (Республіка Польща).

2019 рік наукове стажування (108 годин) на тему: «Логістика в торгівлі та послугах» у Суспільній академії наук у м. Лодзь (Республіка Польща).

2022 рік міжнародне стажування (210 годин) за програмою підвищення кваліфікації у відділі маркетингу підприємства STELA Laxhuber GmbH на тему: «Маркетинг та логістика в системі менеджменту підприємства: досвід на європейському рівні» (Массінг, Німеччина).

Нагороди та відзнаки

Грамота Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення та з нагоди дня науки (2010 р.).

Грамота факультету економіки та підприємницької діяльності за високі досягнення в науковій та науково-педагогічній роботі (2012р.).

Подяка факультету економіки та підприємницької діяльності за досягнення в навчальній, науково-методичній, виховній роботі та особливий внесок у становлення та розбудову факультету та з нагоди святкування п’ятої річниці ФПД (2013р.).

Грамота від деканату факультету економіки і підприємницької діяльності за наукову роботу, з нагоди проведення V Регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» нагороджена грамотою (2015 р.).

Грамота Тернопільської обласної ради за сумлінну працю, значні наукові досягнення та з нагоди відзначення 170-річчя від дня народження видатного вченого, фізика і громадського діяча Івана Пулюя (2015р.).

Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня університету (2018р.).

Професійні активності

  1. Член Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація логістики».
  2. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Логістика» (Сертифікат 0097 (№0097 від 29.11.2013 р.).
  3. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Логістичне обслуговування» (Сертифікат №0400 від 15.09.2022 р.).
  4. Інтерактивний навчальний курс для системи ДН ТНТУ з дисципліни «Брендинг» (Сертифікат №0300 від 15.09.2022 р.).

Навчальні дисципліни

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи
IV 8 917 Логістика ПМ-41
V 1 4480 Логістичне обслуговування ПМм-51
V 2 916 Брендинг ПМм-51
  2 5561 Логістична підтримка інноваційної діяльності

ПМа-11

(доктор філософії)

Наукові інтереси

Маркетинг, логістика, управління ланцюгами поставок.