Основна навчально-методична література кафедри промислового маркетингу

 1. Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху освітнього ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Бурліцька О. П., доц. Краузе О. І., доц. Оксентюк Б. А., доц. Фалович В. А., доц. Якимишин Л. Я., ст. викладач Міщук О. І. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016 – 179 с.
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту спеціальності 075 «Маркетинг» /Укл. О. І. Краузе – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 98 с.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту /Укл. О. І. Краузе – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 132 с.
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл. О. І. Краузе. – Тернопіль, 2016. – 116 с.
 5. Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, Б. А. Оксентюк, Н. Я. Рожко, Р. В. Федорович – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.
 6. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»/ Укл.: Краузе О. І., Фалович В.А. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 37 с.
 7. Методичний посібник із дисципліни «Маркетингові комунікації» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укл.: О.І.Міщук — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016.р. c.37
 8. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укл.: О.І.Міщук — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016.р.96c
 9. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укл.: О.І.Міщук — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016.р. 38 с.
 10. Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, Б. А. Оксентюк, Н. Я. Рожко, Р. В. Федорович – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.
 11. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 25 с.
 12. Якимишин Л.Я., Піняк І.Л. Логістика: Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016.-258 с.
 13. Бурліцька О. П. Конспект лекцій із дисципліни “Маркетингове ціноутворення” для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / Укл. О. П. Бурліцька – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя , 2015 р. – 126 с. 
 14. Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, Б. А. Оксентюк, Н. Я. Рожко, Р. В. Федорович – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.
 15. Методичний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту / Шпилик. С.В., Семенюк С.Б., Рожко Н.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 48 с.
 16. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»/ Укл.: Краузе О. І., Фалович В.А. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 37 с.
 17. Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, Б. А. Оксентюк, Н. Я. Рожко, Р. В. Федорович – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. – 41 с.
 18. Методичний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту / Шпилик. С.В., Семенюк С.Б., Рожко Н.Я. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 48 с.
 19. Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Шпилик С.В, Федорович Р.В. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 184 с.
 20. Методичні вказівки для проходження виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» / Р.В. Федорович, Н.Я. Рожко, Л.Я.Якимишин, С В. Шпилик, – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – с.45
 21. Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки] / О. І. Краузе, С. В. Шпилик – Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 34 с.