ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедру маркетингу на виробництві було створено в 1997 році (наказ по університету № 5-01 від 27.01.1997 р.). Одними із перших працівників були О.І. Міщук, О.І. Дубик, Г.Б. Марцінишин, В.В. Козюк, Н.Я. Рожко, В.А. Фалович, В.Й. Бица, І.Л. Піняк, М.Ф. Горин. До липня 2006 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Г.Б. Марцінишин, Г.В. Ціх, С.П. Мартова, В.В. Козюк, Б.А. Оксентюк, О.І. Краузе

Від липня 2006 року кафедру маркетингу на виробництві очолював доктор економічних наук, професор Козюк Віктор Валерійович.

Від 1 січня 2008 року кафедру маркетингу на виробництві перейменовано на кафедру промислового маркетингу.

У серпні 2008 року кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Федорович Роман Володимирович – вчений в галузі економіки. Починаючи з 1979 року працював на посадах асистента, доцента, професора, заступника декана, директора інституту економіки та управління Тернопільського національного економічного університету.

У серпні 2018 року кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент кафедри Фалович Володимир Андрійович.

Кафедра промислового маркетингу забезпечує підготовку фахівців за багатоступеневим принципом, за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр,  магістр, а також забезпечує підготовку дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультету економіки і підприємницької діяльності та технічних спеціальностей.

Професорсько-викладацький склад кафедри, який забезпечує навчально-методичну роботу та виховний процес, нараховує 11 осіб, з них 1 доктор економічних наук, професор Якимишин Л.Я. та 10 кандидатів наук, доцентів (В.А. Фалович,  О.П. Бурліцька, О.І. Краузе, Б.А. Оксентюк, Н.Я. Рожко, С.Б. Семенюк,  Піняк І.Л., Шпилик С.В., Голда Н.М.), 1 старший викладач О.І. Міщук.

Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, мультимедійні навчальні посібники.

Головний науковий напрямок кафедри промислового маркетингу – концептуальні засади створення маркетингових механізмів протидії кризовим явищам в діяльності промислових підприємств. Метою такої роботи є обґрунтування та розробка методологічного апарату створення організаційно-економічних умов для ефективного управління підприємством. Широке розповсюдження отримала тенденція залучення студентів старших курсів до роботи в позаурочний час у різних комерційних структурах, підприємствах, банках, де студенти продовжують працювати після закінчення університету. Кафедра підтримує тісні зв’язки з підприємствами міста Тернополя та Тернопільської області. Внаслідок такої співпраці простежується чітка тенденція щодо зростання кількості дипломних робіт, що виконані на замовлення підприємств. Це свідчить про високий професійний рівень підготовки майбутніх фахівців, їх вміння аналізувати реальний стан підприємств і ринку, вносити обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва. Аналіз відгуків керівників підприємств з переддипломної практики дає підстави стверджувати про високий професійний рівень підготовки випускників, відповідальність щодо виконання ними поставлених завдань. Кафедра підтримує постійні контакти з своїми випускниками, запрошує їх на науково-практичні конференції, урочисті заходи. Така практика дозволяє побачити реальні результати професійної підготовки випускників, сприяє підвищенню професійних навичок студентів. Кращі з випускників залишаються навчатися і працювати на кафедрі (Т.М. Борисова, С.В. Шпилик). Кафедра промислового маркетингу проводить плідну співпрацю з провідними навчальними і науковими закладами. Зокрема, укладені договори про співпрацю кафедри з питань наукових досліджень та підготовки кадрів з кафедрою маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка», з кафедрою маркетингу Донецького державного університету управління.

При кафедрі діє аспірантура за двома спеціальностями: «Економіка, організація і управління підприємствами» та «Економічна теорія та історія економічної думки». Кафедра промислового маркетингу бере активну участь в інтеграції у міжнародну систему освіти. Співробітництво з навчальними закладами здійснюється через проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організацію спільних післядипломних шкіл бізнесу.