Select Page

Метою Концепції розвитку кафедри промислового маркетингу є формування стратегічних напрямів її діяльності впродовж 2021-2025 років у відповідності до сучасної освітньої політики і стратегії держави, які спрямовані  на подальше удосконалення процесів національної системи вищої освіти, адаптацію та інтеграцію її у європейське та світове товариство.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кафедра маркетингу на виробництві створена 27січня 1997р., а у січні 2008 року була перейменована на кафедру промислового маркетингу, яка діяла як випускаючий структурний підрозділ факультету економіки та підприємницької діяльності ТНТУ ім. Івана Пулюя (а з 2016 року – факультету економіки та менеджменту), відповідальний за фундаментальну й  спеціальну підготовку фахівців всіх освітніх рівнів за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Кафедра позиціонує себе як структурний підрозділ, який застосовує сучасну філософію надання освітніх послуг, здійснюючи перехід від системи отримання лише знань до компетентнісного підходу, що базується на активній довузівській підготовці, наскрізному міждисциплінарному навчанні, розширенні практичної підготовки і реалізується на засадах інноваційних підходів з використанням найсучасніших інструментів і засобів навчання.

Концепція розвитку кафедри промислового маркетингу базується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), Статуту Тернопільського національного технічного  університету ім. Івана Пулюя тощо.

Метою діяльності кафедри є підготовка конкурентоспроможних фахівців на основі університетського структурного підрозділу з висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, здатних вирішувати перспективні завдання та виконувати роль новаторів, спроможних стати осередком концентрації інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення потенційних можливостей у сфері надання освітніх послуг, забезпечення обміну досвідом кращими практиками та відкритих до партнерських відносин.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

– надання якісних освітніх послуг у відповідності до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;

– здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників ЗВО;

– формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;

– забезпечення інноваційного розвитку кафедри;

– створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;

– залучення обдарованих випускників магістрів до навчання в аспірантурі;

– формування ефективних форм партнерства як з вітчизняними, так і зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу;

– підвищення міжнародної мобільності як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів, пошук можливостей залучення до виконання проєктів;

– використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, в тому числі, через мережу Internet, залучення випускників шкіл і коледжів до навчання на освітній програмі за спеціальністю «Маркетинг»;

– соціальний захист працівників кафедри.

Діяльність кафедри повинна переорієнтуватися на надання практичних навичок та активно залучати виробничі структури для їх передачі, використовувати кластерний підхід «Освіта – Бізнес – Влада» для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців.

Зазначене вимагає від науково-педагогічних працівників кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, практичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Концепція розглядається як програма – мінімум для колективу кафедри загалом, і кожного науково-педагогічного працівника, зокрема.

 1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вирішення завдань, викладених у Концепції розвитку кафедри вимагає постійного зростання фаховості кадрового потенціалу, систематичного підвищення рівня кваліфікації та створення необхідного резерву кадрів.

На даний час на кафедрі сформований колектив з високим професійним рівнем підготовки, який дозволяє фахово підходити до вирішення основних завдань професійної діяльності.

Науково-педагогічний персонал кафедри промислового маркетингу налічує 11 чол., які працюють за основним місцем роботи: Фалович В.А., Якимишин Л.Я., Семенюк С.Б., Бурліцька О.П., Голда Н.М., Краузе О.І., Піняк І.Л., Оксентюк Б.А., Рожко Н.Я., Шпилик С.В., Міщук О.І.

Наукові ступені та вчені звання мають 91% професорсько-викладацького складу.

Кадрове забезпечення докторами наук – 2 чол. (18%).

Базова освіта та рівень професійних компетентностей науково-педагогічних працівників відповідають вимогам, що висуваються для забезпечення функціонування  освітніх програм, акредитованих на кафедрі промислового маркетингу.

Захищено докторські і кандидатські дисертації, що відповідають галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 6 науково-педагогічними працівниками кафедри:

Докторські дисертації:

 1. Фалович В.А.

2.Якимишин Л.Я.

Кандидатські дисертації:

1.Семенюк С.Б.

2.Голда Н.М.

3.Піняк І.Л.

4.Шпилик С.В.

Також науково-педагогічні працівники кафедри мають одночасно диплом кандидата економічних наук із наукової спеціальності «Економіка та управління підприємствами» та спеціальність за дипломом про повну вищу освіту «Маркетинг» (4 чоловік):

1.Фалович В.А.

2.Семенюк С.Б.

3.Голда Н.М.

4.Шпилик С.В.

Станом на вересень 2020 року якісний кадровий склад кафедри промислового маркетингу складає 91%.

Повна відповідність наукової спеціальності захищених дисертацій галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – 60%.

Кадрова стратегія розвитку кафедри промислового маркетингу проектується на те, щоб вибудовувати інтегровану структуру розподілу навчальних дисциплін між всіма викладачами. Всі науково-педагогічні працівники за основним місцем роботи на сьогодні викладають дисципліни для спеціальності «Маркетинг» (група ПМ).

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедра промислового маркетингу має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності науково-педагогічних практичних працівників та здобувачів. Навчальний процес, який забезпечує науково-педагогічні працівники кафедри, здійснюється у навчальному корпусі №10 вул. Білогірська 50.

Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка, діє комп’ютерний клас (ауд.211), який забезпечує навчальний процес з викладання фахових дисциплін здобувачів за спеціальністю «Маркетинг». Комп’ютерна техніка підключена до мережі Інтернет. Усі навчальні аудиторії корпусі №10 обладнані доступом до бездротової мережі wi-fi з високою швидкістю передачі даних (100 Мбіт/сек).

Завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри промислового маркетингу розміщуються у кабінетах 221, 209. Усі кабінети обладнані необхідними меблями та оргтехнікою, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Важливою складовою діяльності кафедри промислового маркетингу є навчально-методична робота, яка спонукає науково-педагогічних працівників до постійного пошуку та впровадження новітніх технологій у навчальний процес.

Навчальний процес на кафедрі промислового маркетингу здійснюється на основі розроблених робочих планів і навчальних програм, які передбачають навчання майбутніх фахівців на основі компетентністного інтегрованого підходу, який реалізується через підбір дисциплін практичного спрямування, що націлені на фахову підготовку та надання практичних навичок.

У зв’язку з появою у навчальних планах нових дисциплін за спеціальністю розроблено робочі навчальні програми, затверджені на засіданні кафедри в установленому порядку.

Для всіх дисциплін, закріплених за кафедрою, розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, модульного контролю та самостійної роботи здобувачів у режимі онлайн у середовищі ATutor. На вересень 2020 року за кафедрою закріплено 51 ЕНК, з них – 7 сертифікованих.

Викладачами кафедри розроблені електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання усіх видів практик, кваліфікаційної роботи магістра, виконання практичних занять, курсових робіт, самостійної роботи здобувачів тощо. Це дає переваги щодо оперативного оновлення інформації, яка міститься в методичних розробках, широкі можливості тиражування інформації, впровадження в навчальний процес сучасних технологій діловодства (використання типових документів тощо).

Передбачається продовження процесу сертифікації навчальних курсів дистанційного навчання.

За 2016-2020 роки діяльності науково-педагогічними працівниками кафедри промислового маркетингу видано понад 180 навчально-методичних праць, підручників і посібників, з них 3 англійською мовою.

 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота є важливою компонентою діяльності кафедри, яка вимагає наявності високого інтелектуального потенціалу її науково-педагогічних працівників. За останні 2016-2020 роки кафедра промислового маркетингу успішно проводила щорічну Регіональну науково-практичну інтернет-конференцію молодих вчених та здобувачів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі», започатковану кафедрою у 2011 році.

До роботи конференції активно залучались студенти та науковці нашого університету, а також Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, Тернопільського національного економічного університету, ДЗВО «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Технічного коледжу, Технічного ліцею. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри кожного навчального року студенти приймають участь у конференціях із подальшою публікацією тез доповідей.

У 2021-2025 роках планується продовжити проведення конференції з подальшим виходом на всеукраїнський та міжнародний рівень.

Впродовж 2016-2020 років на кафедрі видавались колективні монографії, які є результатом праці як науковців кафедри, факультету, університету, так й інших університетів України.

2016 рік – Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги /За ред.  проф. Р.В.Федоровича. – Підручники і посібники, 2016. – 244с.

2017 рік – Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія / за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФОП Шпак В. Б., 2017.- 303 с.

2018 рік – Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності/Під ред.  проф. Р.В.Федоровича.-Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2018. – 308 с.

2019 рік – Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій / Під ред.  д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2019. – 231с.

2020 рік – Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу /В.А. Фалович [та ін.]; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль:«Бескиди», 2020. – 179 с.

На кафедрі впродовж 2016-2018 років виконувались 2 науково-дослідні теми: РК «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації № ДР 0113U007514, 2013-2018 рр.) та ВК-54-16 «Маркетингові стратегії розвитку підприємств автомобілебудівної промисловості» (номер держреєстрації 0116U000408)., 2015-2018рр).

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у роботах спеціалізованих вчених рад, виступають опонентами та рецензентами кандидатських та докторських дисертацій, готують відгуки на автореферати.

Впродовж останніх років на кафедрі навчались аспіранти, які успішно виконали індивідуальний план, завершили навчання і захистили кандидатські дисертації відповідно до встановлених графіків.

У 2019 році кафедра отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 075 «Маркетинг» за третім (освітньо-науковим) рівнем. Відповідно у 2020 році здійснено набір в аспірантуру.

Кафедра щороку проводить І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу. Так, у 2016 році прийняли участь 34 чол., 2017 рік – 28 чол., 2018 рік – 30 чол., 2019 рік – 41 чол., 2020 рік – 34 чол.

Науково-педагогічними працівниками кафедри промислового маркетингу  за останніх п’ять років опубліковано понад 100 наукових праць, які присвячені актуальній економічній та маркетинговій проблематиці, з яких 7 наукових публікацій –у періодичних виданнях, які індексуються у науковометричних базах Scopus і Web of Science.

Стратегія розвитку науково-дослідної роботи кафедри базується на 3-х основних елементах:

 1. Активна інтеграція науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародне наукове середовище (участь у міжнародних конференціях за кордоном, публікації статей в іноземних виданнях та їх розміщення в міжнародних наукометричних базах даних).
 2. Поєднання теоретичних та практичних елементів наукового дослідження (співробітництво з вітчизняними та зарубіжними підприємствами).
 3. Залучення здобувачів та активізація їх роботи у системі науково-дослідної роботи кафедри.

Для реалізації визначених завдань Концепції розвитку кафедри заплановано здійснити наступні кроки:

 1. Регулярно проводити науково-практичну конференцію молодих вчених та здобувачів «Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі» на всеукраїнському рівні з перспективою виходу на міжнародний рівень до 2025року.
 2. Продовжити практику видання кафедральних монографій впродовж 2021-2025 роках із залученням зарубіжних науковців та практиків.
 3. Продовжити налагодження міжнародного наукового співробітництва з іноземними ЗВО, зокрема із польськими: Опольською Політехнікою та Люблінською Політехнікою, Вроцлавським економічним університетом, Суспільною академією наук у м. Лодзь.
 4. Організація та проведення олімпіад з маркетинг серед здобувачів за предметами, що викладаються на кафедрі впродовж 2021-2025 років та направлення переможців першого туру для участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади.
 5. З метою формування у здобувачів вищої освіти знань і умінь дослідницької діяльності організовувати та проводити конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» та направляти переможців для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
 6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри шляхом проходження стажування і захисту докторських дисертацій тощо.
 7. Співпраця з місцевими підприємствами щодо практичних аспектів впровадження наукових досліджень (ПрАТ «ТерА», ПП «Маркетинг-центр «Далі» та ін.).
 8. Забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри, зокрема відкриття нової науково-дослідної теми, а також комерціалізація результатів наукових досліджень, сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.
 9. Активізація участі здобувачів у науково-дослідній роботі, а саме визначення та затвердження тем курсових, кваліфікаційних робіт магістра та дисертаційних досліджень з урахуванням спеціалізації кафедри та на замовлення підприємств відповідно до укладених угод.
 10. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.

11.Активізація діяльності науково-педагогічних працівників кафедри щодо організації та проведення науково-практичних і науково-методичних конференцій факультету, університету, запровадження міжкафедральних науково-практичних семінарів з економічних питань спільно із кафедрами факультету університету, сприяння до публікації наукових результатів дослідження науково-педагогічних працівників кафедри у фахових виданнях, заохочення науково-педагогічних працівників кафедри до публікацій результатів наукових досліджень у виданнях, які входять до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science та ін.

Виконання запланованих заходів розраховано на використання наукового потенціалу всіх без винятку науково-педагогічних працівників кафедри у сфері маркетингу.

 1. РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

Виховна робота зі здобувачами усіх освітніх рівнів буде спрямована на виконання відповідних розпорядчих документів з виховної роботи здобувачів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Зазначене буде реалізуватися через виконання наступних завдань:

– плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України;

– активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадського виховання здобувачів повинна здійснюватись на основі принципів гуманізму, демократизму, шанобливого ставлення до мови і культури, втілення у життя української національної ідеї;

– використання кураторами академічних груп при роботі зі здобувачами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у здобувачів поваги до норм співжиття у суспільстві;

– здійснення заходів щодо підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення його інтеграції з навчальною діяльністю здобувачів і науково-педагогічних працівників кафедри, обов’язкового визначення завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією;

– активізація виховної роботи у поза навчальний час, що забезпечить актуалізацію теоретичних знань здобувачів, спрямує їх у практичну площину та зосередить увагу молоді на найгостріших соціальних проблемах, сприятиме формуванню їх соціальної зрілості.

Крім цього, важливим напрямом роботи кафедри є питання підтримки постійних зв’язків із випускниками, надання допомоги їм у працевлаштуванні тощо.

Основним завданням кафедри є поєднання загальноосвітньої, загально-професійної підготовки фахівців; в тому числі за адресною, цільовою системою підготовки фахівців за заявками підприємств та організацій різних форм власності. Це сприятиме працевлаштуванню випускників на посадах підприємств та організацій, які відповідають профілю підготовки, а також дозволить продовжити навчання у магістратурі, аспірантурі та за кордоном. На кафедрі планується розширити та вдосконалити базу даних щодо її випускників, підтримувати ефективну співпрацю із Асоціацією випускників ТНТУ.

Першочерговим завданням кафедра промислового маркетингу вбачає у розширенні можливостей здобувачів щодо здобуття професійних знань, вмінь та навичок через проходження фахових практик, в тому числі і за кордоном, а також налагодження домовленостей із закордонними освітніми закладами та бізнес-структурами щодо можливостей проходження студентами виробничих практик, а викладачами – закордонних стажувань на їх території не лише академічного спрямування, а й безпосередньо на виробництві.

 1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ПОТЕНЦІЙНИМИ АБІТУРІЄНТАМИ

Концепція розвитку кафедри промислового маркетингу передбачає знаходження нових форм профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами, зважаючи на те, що сьогодні в Україні має місце невідповідність структури випускників закладів вищої освіти потребам економіки.

Традиційні форми агітації до вступу на економічні спеціальності не дають бажаних результатів. Тому основними формами профорієнтаційної роботи можуть бути:

– започаткована кафедрою виїзна Школа маркетологів, яка передбачає проведення відкритої лекції для учнів випускних класів на тему «Маркетинг посеред нас»;

– круглі тематичні столи і бесіди на теми «Маркетинг – спеціальність майбутнього»;

– проведення конкурсу серед випускників шкіл «Творча молодь – майбутнє маркетингу»;

– експрес-ігри «Подорож у світ маркетингу»;

– ділова гра «Як стати бізнесменом», диспут для старшокласників «Ким бути і яким бути?»;

– просування в соціальних мережах (Facebook, Instagram, YoyTube) тощо 

 1. ПОЗИЦІОНУВАННЯ КАФЕДРИ ТА ПРОЯВИ АКТИВНОСТІ

КОЛЕКТИВУ У ПЕРСПЕКТИВНОМУ ПЕРІОДІ

Зазначені здобутки накладають високий рівень відповідальності як на колектив, так і на його керівника щодо підтримки та примноження у майбутньому отриманих результатів. Відповідно до Концепції розвитку кафедри промислового маркетингу, всі майбутні прояви активності пов’язані з чітким розумінням її науково-педагогічними працівниками необхідності застосування інноваційних підходів у всіх напрямках професійної діяльності та використання сучасних методів щодо підготовки майбутніх фахівців, створення сприятливих умов для формування ефективних форм партнерства зі структурними підрозділами університетів-партнерів, представниками влади та бізнесу, які спроможні наблизити вітчизняний освітній простір до європейського рівня та сприяти формуванню умов для діяльності  університетів  як  регіональних інноваційних центрів на своїй території.

Перспективи розвитку освітньо-професійної програми

Стратегія розвитку освітньо-професійної програми «Маркетинг» спрямована на досягнення високої якості підготовки фахівців відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти бакалавра, магістра та доктора філософії. Реалізація стратегії передбачає певні напрями роботи, які конкретно вирішуються за допомогою взаємопов’язаних завдань. Головними напрямами розвитку спеціальності є:

– постійний моніторинг ринків праці та освітніх послуг;

– підвищення ефективності науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів;

– удосконалення технологій навчального процесу та використання інноваційних інформаційних ресурсів;

– забезпечення якісного кадрового складу науково-педагогічних працівників кафедри;

– формування сучасної матеріально-технічної бази;

– залучення провідних фахівців сфери маркетингу для роботи у складі екзаменаційних комісій з подальшими рекомендаціями обрання випускників на вакантні посади маркетологів;

– удосконалення профорієнтаційної роботи з метою вступу до університету випускників шкіл, коледжів, працюючої молоді.

– розробка технологій навчання з фундаментальних і спеціальних дисциплін та впровадження їх у навчальний процес (ділові ігри, тренінги, індивідуальні консультації, дистанційне навчання);

– активізація науково-дослідної роботи із впровадженням її результатів в навчальний процес (введення нових дисциплін за вибором, підручників, навчальних посібників тощо);

– розширення зв’язків з провідними установами для методичного забезпечення теоретичної підготовки навчальних курсів та проходження студентами різних видів практик;

– комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу;

– удосконалення практичної підготовки фахівців;

– використання модульної рейтингової системи навчання та застосування електронних інформаційних ресурсів;

– інтенсифікація навчального процесу на основі активних методів навчання (тренінгів, ділових ігор);

– постійне оновлення фондів наукової та навчальної літератури;

– удосконалення системи контролю знань здобувачів;

– підготовка та видання власних підручників і навчальних посібників;

– розвиток форм і методів самостійної роботи здобувачів з метою індивідуалізації навчання і активізація їх творчості.

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників через підвищення кваліфікації та стажування;

– постійне самовдосконалення науково-педагогічних працівників.

Таким чином, можна виокремити такі основні стратегічні цілі розвитку кафедри промислового маркетингу:

Стратегічна ціль 1. Підвищення наукового рівня працівників кафедри, а також аспірантів та здобувачів на основі міжнародного обміну та наукової співпраці.

Операційні цілі:

– підвищення рівня мобільності науково-педагогічних працівників кафедри;

– використання існуючих наукових ресурсів та дослідницької інфраструктури для проведення досліджень у партнерстві за міжнародними проектами;

– посилення організаційного потенціалу кафедри шляхом створення інструментів управління знаннями;

– створення та впровадження системи просування для провідних науково-дослідних команд.

– освоєння та застосування у навчальному процесі сучасних методів викладання, в тому числі тренінгів, бізнес-ігор тощо.

Стратегічна ціль 2. Інтернаціоналізація освітньо-професійних програм і наукових досліджень та створення середовища, сприятливого для реалізації міжнародних проєктів.

Операційні цілі:

– розробка міжнародних навчальних програм бакалавра та магістра, в тому числі для програми подвійних дипломів;

– створення системи підтримки участі працівників кафедри у міжнародних наукових та освітніх програмах;

– підтримка здобувачів та науково-педагогічних працівників у навчальних та професійних поїздках за кордон ;

– підготовка заохочувальних пропозицій для кращих науково-педагогічних працівників та здобувачів.

Стратегічна ціль 3. Виконання освітніх та наукових завдань.

Операційні цілі:

– просування кафедри як підрозділу з привабливими освітніми та науковими можливостями;

– виконання міжнародних двосторонніх угод;

– популяризація наукових надбань та досліджень на громадських засадах, участь у волонтерській науково-популяризаторській діяльності.

Стратегічна ціль 4. Розробка пропозицій та вдосконалення навчального процесу в контексті потреб ринку праці, включаючи ідею безперервної освіти.

Операційні цілі:

– вдосконалення освіти відповідно до профілів дослідження кафедри;

– систематичне адаптування навчальних планів до потреб ринку праці з особливим акцентом на практичну освіту;

– підвищення якості системи освіти та розробка нових освітніх програм;

– розвиток послуг з освіти для дорослих, які підтримують навчання протягом усього життя та накопичення досягнень відповідно до інтегрованої системи кваліфікацій;

– розширення навчальної пропозиції для молоді, популяризація економічних наук та бренду факультету і університету загалом;

– уніфікація системи управління неформальною освітою, включаючи  якісні рішення;

– оптимізація процесів отримання коштів на реалізацію освітніх проєктів та вдосконалення ходу їх реалізації та підтримання стійкості;

– підвищення активності академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти;

– співпраця кафедри з бізнес-структурами та створення партнерських відносин для економічного розвитку регіону та країни;

– розповсюдження та комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності та збільшення присутності кафедри в національних та міжнародних програмах та проектах.

Стратегічна ціль 5. Забезпечення сучасних  науково-дослідних, навчальних та соціальних засобів для здобувачів.

Операційні цілі:

– формування Центру освіти та  розвитку бізнес-планування в територіальних громадах, спрямованого на розширення можливостей проведення освітніх, виставкових та культурних заходів;

– сприяння покращенню соціально-побутових умов здобувачів;

– розширення діяльності наукового гуртка «Клуб маркетологів» з метою залучення здобувачів та науково-педагогічних працівників до публічного обговорення сучасних концепцій маркетингу та їх практичної реалізації.

– моніторинг та актуалізація кадрових потреб роботодавців і випускників кафедри щодо загальних і спеціальних компетентностей й фахівців з маркетингу в контексті узгодження з новими освітніми потребами і запитами.

– проведення гостьових лекцій / майстер-класів потенційними роботодавцями;

– проведення та участь у воркшопах з організації власного бізнесу, навчально-ознайомчих екскурсіях до провідних компаній, презентаціях програм стажувань та практик

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

– Забезпечення реалізації сучасних вимог щодо змісту та завдань освіти, що визначені освітньо-професійними програмами підготовки фахівців відповідно до нових стандартів освіти, підвищення якості навчального процесу, навчальних планів і програм удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.

– Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного та методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі відповідно до освітніх програм, використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.

– Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовка бакалавра та магістра – фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці та привабливого для роботодавця.

– Захист докторських дисертацій та отримання вченого звання професора НПП кафедри.

– Відкриття нових освітніх програм відповідно до сучасних вимог ринку праці.