Select Page

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня

2022 рік

 Обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки:

Цикл загальної підготовки
Вища математика СИЛАБУС
Економетрика СИЛАБУС
Економічна теорія СИЛАБУС
Економічний аналіз СИЛАБУС
Іноземна мова професійного спрямування СИЛАБУС
Інформаційні технології та основи програмування СИЛАБУС
Історія та культура України СИЛАБУС
Макро- та мікроекономіка СИЛАБУС
Психологія і соціологія СИЛАБУС
Статистика СИЛАБУС
Техноекологія та цивільна безпека СИЛАБУС
Українська мова (за професійним спрямуванням) СИЛАБУС
Філософія СИЛАБУС
Цикл професійної підготовки
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці СИЛАБУС
Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством СИЛАБУС
Введення в спеціальність СИЛАБУС
Екомаркетинг СИЛАБУС
Економіка підприємства СИЛАБУС
Інтерактивний маркетинг СИЛАБУС
Інтернет-маркетинг СИЛАБУС
Інформаційний маркетинг СИЛАБУС
Інфраструктура товарного ринку СИЛАБУС
Комерційна справа СИЛАБУС
Логістика СИЛАБУС
Маркетинг СИЛАБУС
Маркетинг промислового підприємства СИЛАБУС
Маркетингова політика розподілу СИЛАБУС
Маркетингова товарна політика СИЛАБУС
Маркетингове планування СИЛАБУС
Маркетингове ціноутворення СИЛАБУС
Маркетингові дослідження СИЛАБУС
Маркетингові комунікації СИЛАБУС
Менеджмент СИЛАБУС
Тренінгові технології особистісного зростання СИЛАБУС
Фінанси СИЛАБУС

 

Здобувачі вищої освіти обирають освітні вибіркові компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor (Вкладка – «ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ»).http://dl.tntu.edu.ua/login.php.

Доступ до переліку вибіркових навчальних дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ Atutor.

Рекомендовані кафедрою вибіркові дисципліни

Нормативно-правове регулювання маркетингової діяльності СИЛАБУС
Конкурентоспроможність підприємства СИЛАБУС
Маркетинг послуг СИЛАБУС
Маркетинг в туризмі СИЛАБУС
Маркетинг продаж СИЛАБУС
Маркетинг у соціальних мережах СИЛАБУС
Мерчандайзинг СИЛАБУС
Міжнародний маркетинг СИЛАБУС
Новітній маркетинг СИЛАБУС
Дослідження ринку СИЛАБУС
Поведінка споживача СИЛАБУС
Рекламна діяльність СИЛАБУС
Паблік рилейшнз СИЛАБУС
Трейд-маркетинг СИЛАБУС