Перелік предметів, з яких передбачено курсове проектування:

Бакалаврська програма

  • Економічна теорія (1 семестр)
  • Інфраструктура товарного ринку (2 семестр)

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни: “Інфраструктура товарного ринку” для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 8.030507 – “Маркетинг” для всіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 30с.

  • Економіка підприємства (3 семестр)
  • Облік і контроль маркетингової діяльності (5 семестр)
  • Маркетингові дослідження (6 семестр)
  • Маркетинг промислового підприємства (7 семестр)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»/ Укл.: Краузе О. І., Фалович В.А. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 37 с.

  • Інформаційний маркетинг (8 семестр)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів факультету економіки і менеджменту за спеціальністю «Маркетинг» для всіх форм навчання / Укл. С.Б.Семенюк – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016.- 24 с.

Магістерська програма

  • Маркетинговий менеджмент (9 семестр)

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 075 “Маркетинг” для всіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 30с.

  • Стратегічний маркетинг (10 семестр)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507  «Маркетинг» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 25 с.

Дипломне проектування магістрів:

Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Шпилик С.В, Федорович Р.В. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 184 с.