Перелік предметів, з яких передбачено курсове проектування:

Бакалаврська програма

 • Маркетинг  (5 семестр)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни “Маркетинг” за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». / С.В. Шпилик, В.А. Фалович.– Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 46с.

 • Інформаційний маркетинг (6 семестр)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів факультету економіки і менеджменту за спеціальністю «Маркетинг» для всіх форм навчання / Укл. С.Б.Семенюк – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016.- 24 с.

 • Маркетинг промислового підприємства (7 семестр)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»/ Укл.: Краузе О. І., Фалович В.А. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 37 с.

 • Маркетингові дослідження (8 семестр)

Магістерська програма

 • Маркетинговий менеджмент (9 семестр)

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів факультету економіки та менеджменту із спеціальності 075 “Маркетинг” для всіх форм навчання. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 30с.

 • Стратегічний маркетинг (10 семестр)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства (на прикладі…)» / Укл.: І. Л. Піняк, Л. Я. Якимишин– Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 61 с.

Дипломне проектування магістрів:

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт магістрів 2020

 1. Маркетинг інноваційної продукції підприємства…і розроблення стратегії просування інновацій на ринок
 2. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства з використанням бренд-підходу
 3. Узгодження стратегічних і тактичних рішень у логістико-маркетинговій діяльності підприємства…
 4. Розвиток маркетингового потенціалу і його роль у підвищенні ефективності підприємства….
 5. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю підприємства…
 6. Дослідження маркетингу екологічних інновацій та його суспільної цінності на прикладі підприємства…
 7. Дослідження ринкової кон’юнктури і покращення цінової політики підприємства …
 8. Розроблення та обґрунтування стратегії дистрибуційної політики підприємства….
 9. Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства…
 10. Розроблення та обґрунтування комунікаційної політики  підприємства …
 11. Дослідження ринку …. і розроблення стратегії інноваційного розвитку підприємства.
 12. Оптимізація процесів формування та реалізації замовлення у транспортно-експедиційній діяльності підприємства…
 13. Інновації в рекламі продукції і вибір стратегічних маркетингових рішень з врахуванням лояльності до торговельної марки
 14. Удосконалення маркетингової товарної політики підприємства…
 15. Формування бренд-орієнтованої політики маркетингових комунікацій підприємства та оцінювання її ефективності
 16. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на засадах концепції партнерського маркетингу.
 17. Розроблення стратегії і тактики управління торговельною маркою на основі концепції маркетингу.
 18. Удосконалення маркетингової діяльності та оптимізація продажу продукції підприємства роздрібної торгівлі на засадах мерчандайзингу.
 19. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства….
 20. Управління факторами розвитку маркетингової діяльності підприємства … на основі економіко-математичного моделювання
 21. Розроблення стратегії удосконалення іміджу підприємства…..
 22. Дослідження та обґрунтування напрямів удосконалення комунікаційної діяльності підприємств в умовах поглиблення інтеграційних процесів у Європі.
 23. Розроблення та обґрунтування маркетингової товарно-збутової політики підприємства на маркетингових засадах.
 24. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства на основі цільового сегментування ринку та формування кластерів.
 25. Розроблення та обґрунтування вибору ефективної стратегії розвитку підприємства…
 26. Формування конкурентних переваг промислового підприємства на засадах стратегічного маркетингу
 27. Впровадження євростандартів та обґрунтування стратегії розвитку міжнародного маркетингу підприємства…
 28. Бренд-менеджмент та його роль у формуванні стратегії маркетингової комунікації підприємства…
 29. Удосконалення технологій мерчандайзингу в діяльності торговельного підприємства….
 30. Формування стратегії управління діяльністю підприємства на засадах маркетингу і логістики.
 31. Управління ризиками у маркетинговій діяльності підприємства… і розроблення заходів для їх компенсації
 32. Адаптація маркетингової політики підприємства …до умов регіонального товарного ринку.
 33. Нові перспективи розвитку маркетингових комунікацій підприємства …і розроблення стратегії її реалізації
 34. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності стратегічного маркетингу підприємства.
 35. Обґрунтування управлінських рішень у логістичній діяльності підприємства.
 36. Обґрунтування ефективної дистрибуційної політики підприємства на засадах маркетингу і логістики.
 37. Дослідження ринку …. і розроблення маркетингового забезпечення стратегії розвитку підприємства.
 38. Обґрунтування напрямів удосконалення маркетингової діяльності підприємства.
 39. Обґрунтування стратегічних і тактичних рішень у маркетинговій ціновій політиці підприємства
 40. Розробка рекламної стратегії підприємства….
 41. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства роздрібної торгівлі на засадах мерчандайзингу.
 42. Обґрунтування напрямів впровадження комплексу маркетингу в діяльність підприємства.
 43. Розроблення та обґрунтування вибору ефективної стратегії розвитку підприємства
 44. Удосконалення інформаційного забезпечення стратегічного маркетингу підприємства.

Навчальний посібник для виконання кваліфікаційних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 075 «Маркетинг» / Н. М. Голда , О. П. Бурліцька , О.І. Краузе , О. І. Міщук та інш. – Тернопіль : ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 135 c.