logo

Загальні відомості

Підготовка кафедрою бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Маркетинг» забезпечена необхідною науково-методичною документацією (освітньо-професійна програма, типовий навчальний план, освітньо-кваліфікаційна характеристика тощо).

Щорічно викладачі кафедри оновлюють зміст науково-методичних розробок (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до проведення практичних занять, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, програми виробничих та переддипломних практик та ін.).

З кожної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т.ч. на електронних носіях), завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання дисциплін.

Фахові характеристики спеціаліста з маркетингу дозволяють працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, зокрема у таких підрозділах та відділах:

 • маркетингу;
 • інформаційного забезпечення;
 • постачання і збуту;
 • виробництва;
 • міжнародних зв’язків;
 • планово-економічному;
 • контролю якості;
 • маркетингових досліджень;
 • та в інших підрозділах.

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері маркетингу, займаються широким колом питань, а саме:

 • розробляють стратегію розвитку підприємства;
 • управляють процесами збуту споживчих та промислових товарів;
 • здійснюють маркетингові дослідження вітчизняного та закордонних товарних ринків;
 • приймають інтегровані рішення у системі менеджменту;
 • організовують маркетингову інформаційну систему (МІС) для координації роботи усіх інших підрозділів;
 • організовують пошук ділових партнерів бізнесу в економічному середовищі;
 • організовують електронну комерцію;
 • здійснюють маркетинговий перспективний аналіз;
 • розробляють інновації у системі маркетингового менеджменту з використанням провідних технологій;
 • проводять сегментацію товарних ринків, покупців та позиціювання товару;
 • здійснюють маркетингове забезпечення бізнес-планів та інвестиційних проектів;
 • розробляють проекти організації рекламних компаній (зокрема заходів «Publicrelations», «Direct-marketing»);
 • розробляють технологію брендінгу для товарів і послуг;
 • здійснюють комп’ютерну обробку маркетингової інформації тощо.

Випускники нашої кафедри (спеціалісти і магістри) швидко адаптуються на виробництві й виконують управлінські функції інноваційно-пошукового характеру, ефективно реалізуючи набуті під час навчання теоретичні знання і навики.

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп’ютерних інформаційних технологій до освіченості у тенденціях моди і дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости віце-президентів компаній та інші високі посади.

Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає.