pkpmФедорович Роман Володимирович

академік Академії економічних наук України,

кандидат економічних наук, професор

 

 

 

Історія

Кафедру маркетингу на виробництві було створено в 1997 році (наказ по університету № 5-01 від 27.01.1997 р.). Одними із перших працівників були О.І. Міщук, О.І. Дубик, Г.Б. Марцінишин, В.В. Козюк, Н.Я. Рожко, В.А. Фалович, В.Й. Бица, І.Л. Піняк, М.Ф. Горин. До липня 2006 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Г.Б. Марцінишин, Г.В. Ціх, С.П. Мартова, В.В. Козюк, Б.А. Оксентюк, О.І. Краузе

     Від липня 2006 року кафедру маркетингу на виробництві очолював доктор економічних наук, професор Козюк Віктор Валерійович.

     Від 1 січня 2008 року кафедру маркетингу на виробництві перейменовано на кафедру промислового маркетингу.

     В серпні 2008 року кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Федорович Роман Володимирович – вчений в галузі економіки. Починаючи з 1979 року працював на посадах асистента, доцента, професора, заступника декана, директора інституту економіки та управління Тернопільського національного економічного університету.

  Кафедра промислового маркетингу забезпечує підготовку фахівців за багатоступеневим принципом, за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, а також забезпечує підготовку дисциплін загальноекономічної підготовки для спеціальностей факультету економіки і підприємницької діяльності та технічних спеціальностей.

     Професорсько-викладацький склад кафедри, який забезпечує навчально-методичну роботу та виховний процес, нараховує 18 осіб, з них 1 доктор економічних наук, професор Бриндзя З.Ф., 1 кандидат економічних наук, професор Р.В. Федорович та 10 кандидатів наук, доцентів (Т.М. Борисова, О.П. Бурліцька, О.І. Краузе, Б.А. Оксентюк, Н.Я. Рожко, С.Б. Семенюк, Л.Я. Якимишин, Піняк І.Л., Шпилик С.В., Голда Н.М.).

     Кафедрою постійно ведеться пошук та впровадження новітніх технологій навчання. Розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, мультимедійні навчальні посібники.

     Головний науковий напрямок кафедри промислового маркетингу – концептуальні засади створення маркетингових механізмів протидії кризовим явищам в діяльності промислових підприємств. Метою такої роботи є обґрунтування та розробка методологічного апарату створення організаційно-економічних умов для ефективного управління підприємством.

     Широке розповсюдження отримала тенденція залучення студентів старших курсів до роботи в позаурочний час у різних комерційних структурах, підприємствах, банках, де студенти продовжують працювати після закінчення університету.

     Кафедра підтримує тісні зв'язки з підприємствами міста Тернополя та Тернопільської області. Внаслідок такої співпраці простежується чітка тенденція щодо зростання кількості дипломних робіт, що виконані на замовлення підприємств. Це свідчить про високий професійний рівень підготовки майбутніх фахівців, їх вміння аналізувати реальний стан підприємств і ринку, вносити обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва. Аналіз відгуків керівників підприємств з переддипломної практики дає підстави стверджувати про високий професійний рівень підготовки випускників, відповідальність щодо виконання ними поставлених завдань.

     Кафедра підтримує постійні контакти з своїми випускниками, запрошує їх на науково-практичні конференції, урочисті заходи. Така практика дозволяє побачити реальні результати професійної підготовки випускників, сприяє підвищенню професійних навичок студентів. Кращі з випускників залишаються навчатися і працювати на кафедрі (Т.М. Борисова, С.В. Шпилик).

     Кафедра промислового маркетингу проводить плідну співпрацю з провідними навчальними і науковими закладами. Зокрема, укладені договори про співпрацю кафедри з питань наукових досліджень та підготовки кадрів з кафедрою маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка», з кафедрою маркетингу Донецького державного університету управління.

     При кафедрі діє аспірантура за двома спеціальностями: «Економіка, організація і управління підприємствами» та «Економічна теорія та історія економічної думки».

     Кафедра промислового маркетингу бере активну участь в інтеграції у міжнародну систему освіти. Співробітництво з навчальними закладами здійснюється через проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових видань, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організацію спільних післядипломних шкіл бізнесу.

     DSC 0005

logo

Загальні відомості

Підготовка кафедрою бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Маркетинг» забезпечена необхідною науково-методичною документацією (освітньо-професійна програма, типовий навчальний план, освітньо-кваліфікаційна характеристика тощо).

Щорічно викладачі кафедри оновлюють зміст науково-методичних розробок (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до проведення практичних занять, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, програми виробничих та переддипломних практик та ін.).

З кожної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т.ч. на електронних носіях), завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання дисциплін.

Фахові характеристики спеціаліста з маркетингу дозволяють працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, зокрема у таких підрозділах та відділах:

 • маркетингу;
 • інформаційного забезпечення;
 • постачання і збуту;
 • виробництва;
 • міжнародних зв’язків;
 • планово-економічному;
 • контролю якості;
 • маркетингових досліджень;
 • та в інших підрозділах.

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері маркетингу, займаються широким колом питань, а саме:

 • розробляють стратегію розвитку підприємства;
 • управляють процесами збуту споживчих та промислових товарів;
 • здійснюють маркетингові дослідження вітчизняного та закордонних товарних ринків;
 • приймають інтегровані рішення у системі менеджменту;
 • організовують маркетингову інформаційну систему (МІС) для координації роботи усіх інших підрозділів;
 • організовують пошук ділових партнерів бізнесу в економічному середовищі;
 • організовують електронну комерцію;
 • здійснюють маркетинговий перспективний аналіз;
 • розробляють інновації у системі маркетингового менеджменту з використанням провідних технологій;
 • проводять сегментацію товарних ринків, покупців та позиціювання товару;
 • здійснюють маркетингове забезпечення бізнес-планів та інвестиційних проектів;
 • розробляють проекти організації рекламних компаній (зокрема заходів «Publicrelations», «Direct-marketing»);
 • розробляють технологію брендінгу для товарів і послуг;
 • здійснюють комп’ютерну обробку маркетингової інформації тощо.

Випускники нашої кафедри (спеціалісти і магістри) швидко адаптуються на виробництві й виконують управлінські функції інноваційно-пошукового характеру, ефективно реалізуючи набуті під час навчання теоретичні знання і навики.

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп’ютерних інформаційних технологій до освіченості у тенденціях моди і дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости віце-президентів компаній та інші високі посади.

Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає.